21.04.2019 um 13:30 in Amsterdam, Dam Square Seebrücke Demo Amsterdam “Demonstratie: laat vluchtelingen niet verdrinken!”

/// English description below ///

De EU heeft recent besloten te stoppen met het redden van vluchtelingen op de Middellandse Zee. Tegelijkertijd investeert de EU wel in het uitbreiden van het aantal grenssoldaten. In 2027 moeten er 10.000 grenssoldaten paraat staan om vluchtelingen te weren van het Europese continent.

Het komt er dus op neer dat de EU geen geld over heeft om verdrinkende vluchtelingen te helpen, maar er is wel geld om vluchtelingen die het vasteland halen op te laten wachten door grenssoldaten met wapens, hen op te sluiten en vervolgens terug te sturen naar de ellende waar zij voor op de vlucht zijn geslagen.

Vrijwilligers die hun best doen om vluchtelingen op de Middellandse Zee te helpen worden op verschillende manieren gecriminaliseerd. Er zijn inmiddels al meerdere vrijwilligers in verschillende landen gearresteerd omdat zij het lef hadden om vluchtelingen in nood een helpende hand te bieden.

Het is inmiddels zelfs zo triest gesteld dat het enige schip dat nog op pad ging om mensenlevens te redden in de Middellandse Zee, de Sea-Watch 3, niet meer mag uitvaren. Het schip vaart onder Nederlandse vlag en het kabinet stelt dat de ‘bemannings- en veiligheidseisen’ niet streng genoeg zijn. Volgens Sea-Watch betreft een politieke truc gericht op het stilleggen van de activiteiten van Sea-Watch.

De Nederlandse overheid en de EU moeten zich schamen voor dit mensonterende beleid. Dit kan en moet anders. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld, armoede en klimaatchaos laat je niet verdrinken, die bied je een veilige plek waar zij een nieuw bestaan op kunnen bouwen.

Met deze demonstratie roepen wij de Nederlandse overheid op om:
• De Sea-Watch 3 haar werk te laten doen;
• Een veilige route te creëren voor vluchtelingen zodat er geen onnodige doden meer vallen;
• Te stoppen met het verkopen van wapens.

Maar ook de stad Amsterdam moet haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om vluchtelingen. De komst van een 24-uursopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen is hartstikke welkom, maar dit is absoluut geen definitieve oplossing. Het is de afspraak dat er niemand op straat hoeft te slapen in Amsterdam, in de werkelijkheid slapen er echter wel degelijk mensen op straat. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld zo’n 60 vluchtelingen die noodgedwongen worden opgevangen door kerken als gevolg van de sluiting van de winteropvang. Het college weigert tot nu toe om alternatieve opvang voor deze groep te regelen.

Daarom roepen wij de politiek in Amsterdam op om:
• Per direct de winteropvang te heropenen voor minstens drie maanden;
• Zo snel mogelijk een permanente noodopvang te realiseren voor ongedocumenteerde vluchtelingen en daklozen.

Programma:
13.30 – 13.45 uur: verzamelen op de Dam
13.45 – 14.15 uur: optreden Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
14.15 – 14.30 uur: diverse sprekers
14.30 – 15.30 uur: mars naar Musemplein
15.30 – 15.45 uur: diverse sprekers
15.45 – 16.15 uur: optreden Orchestra Partout

/// English ///

The EU has recently decided to stop saving refugees in the Mediterranean. At the same time, the EU is investing in expanding the number of border soldiers. In 2027, 10,000 border soldiers must be at the ready to keep refugees off of the European continent.

The bottom line is that the EU doesn’t want to spend money on saving drowning refugees, but once refugees do make it to the European mainland, suddenly there is money for armed border soldiers to meet them, lock them up and then send them back to the misery from which they fled.

Volunteers who do their best to help refugees in the Mediterranean are criminalized in various ways. Several volunteers in different countries have been arrested for having the courage to lend a helping hand to refugees in need.

In the meantime, it has become so dire that the only ship that went out sea to save human lives in the Mediterranean, the Sea-Watch 3, is no longer allowed to sail. The ship sails under the Dutch flag and the Dutch cabinet states that the “crew and safety requirements” are not strict enough. According to Sea-Watch, this is a political trick aimed at stopping Sea-Watch’s activities

The Dutch government and the EU should be ashamed of this denigrating policy. This can and must change. Don’t let people fleeing war, violence, poverty and climate chaos drown, instead offer them a safe place where they can build a new existence.

With this demonstration, we call on the Dutch government to:
• let the Sea-Watch 3 do its work;
• Create a safe route for refugees so that there won’t be any more unnecessary deaths;
• Stop arms trade.

But the city of Amsterdam must also take its responsibility when it comes to refugees. The arrival of a 24-hour shelter for undocumented refugees is very welcome – but by no means a definitive -solution. The agreement is that no one needs to sleep on the street in Amsterdam, but in reality, people do sleep on the street. Right now, for example, there are about 60 refugees who are left to be taken care of by churches as a result of the closure of the winter shelter. The city has so far refused to arrange alternative accommodation for this group.

That is why we call on politicians in Amsterdam to:
• Immediately reopen the winter shelter for at least three months;
• Establish as quickly as possible a permanent emergency shelter for undocumented refugees and homeless people.

Program
1.30 – 1.45 PM: gather on the Dam Square
1.45 – 2.15 PM: show Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
2.15 – 2.30 PM: speakers
2.30 – 3.30 PM: march to Museumplein
3.30 – 3.45 PM: speakers
3.45 – 4.15 PM: show Orchestra Partout